Praktyki

Praktyki

Studenckie praktyki zawodowe, których celem jest praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów, mogą być realizowane w dowolnym Podmiocie Zewnętrznym krajowym lub zagranicznym, pod warunkiem, że zadania wykonywane w trakcie praktyki będą zgodne z programem praktyk dla konkretnej specjalności.

Dotychczasowe praktyki zawodowe realizowane były m. in. w Urzędach Miast, Urzędach Gmin, Urzędach Skarbowych, Bankach  oraz przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności.
Szczegółowe informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych zawarte zostały w  Zasadach organizacji, przebiegu, zaliczania i finansowania praktyk studenckich objętych planem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych wraz z załącznikami.

Zasady organizacji, przebiegu, zaliczania i  finansowania praktyk studenckich objętych planem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych

Student, który jest kierowany na praktykę w sposób indywidualny jest zobowiązany przekazać przedstawicielowi podmiotu zewnętrznego deklarację dotyczącą gromadzenia danych przez Biuro Karier PW.

Student, który będzie odbywał praktykę studencką jest zobowiązany posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.