Opłaty

Opłaty - uchwały, decyzje i zarządzenia

Informujemy, iż wszelkich opłat związanych ze studiami należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego. Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb w module Dla studentów -> Rozliczenia. Informacje dotyczące logowania do systemu znajdują się na stronie głównej serwisu. W przypadku problemów z logowaniem do systemu, należy zwrócić się do Sekretariatu KNEiS

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów proszone są o zapoznanie się z instrukcją pokazującą jak uzyskać informację o numerze konta.

Opłaty - uchwały, decyzje i zarządzenia

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Tabela KNEiS
  • Osoby skreślone z listy studentów, a następnie wznowione na studia wnoszą opłaty za studia zgodnie z obowiązującą decyzją Rektora PW właściwą dla danego roku akademickiego, którego dotyczy decyzja o wznowieniu studiów.
  • Osoby przyjęte na studia w roku akademickim 2021/2022, 2022/2023 (w tym osoby przyjęte na studia w tym okresie, które będą powtarzać rok/semestr w roku akademickim 2023/2024 (bez przerwy w studiowaniu)) - podstawą naliczenia opłaty dla tych osób będzie wysokość opłat określona w decyzji na dany rok akademicki, w którym rozpoczęli studia.

 

Opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się

Opłaty za studia podyplomowe

Opłaty za kursy dokształcające

Opłaty za szkolenia

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

 

Zasady pobierania opłat oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Umowy o warunkach odpłatności za studia

 

Terminarz i zasady wnoszenia opłat 

Terminarz i zasady wnoszenia opłat na studiach stacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Terminarz i zasady wnoszenia opłat na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Terminarz i zasady wnoszenia opłat na studiach stacjonarnych  w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Terminarz i zasady wnoszenia opłat na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Formularze

Formularze podań dotyczących opłat za studia znajdują się w systemie USOSweb (moje podania - podania ePW - USOSWEB PW) i są rozpatrywane elektronicznie.