Aktualności sekretariatu

Komunikat III - 23/24

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 102 od 02.10.2023 r. do 16.10.2023 r. (z wyłączeniem 03.10.2023 r. – wtorek).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące wymaganych dokumentów przy składaniu wniosków stypendialnych proszę kierować wyłącznie na adres mailowy:

Stypendium socjalne oraz stypendium Rektora

pok. 102

poniedziałek - piątek              godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe terminy

piątek (06.10)                         godz. 15.00-17.00

piątek (13.10)                         godz. 15.00-17.00

sobota (14.10)                        godz. 09.00-14.00

Wstępny ranking dotyczący stypendium za wyniki w nauce dostępny w gablocie przed Sekretariatem Kolegium.

Zapomogi oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wnioski składane poprzez system USOSweb.

Przypominamy również, że w kontaktach z Sekretariatem Kolegium należy używać wyłącznie studenckiej poczty elektronicznej w domenie PW.

Stypendia i inne świadczenia z pomocy materialnej w roku akademickim 2023/2024

Aktualne informacje dotyczące świadczeń przysługujących Studentom Politechniki Warszawskiej, w tym Studentom KNEiS, wraz z edytowalnymi formularzami wszystkich wniosków o świadczenia z pomocy materialnej dostępne są na stronie internetowej Biura Kanclerza -  Biuro Kanclerza   

Aktualny Regulamin Świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2023_2024 

 

W roku akademickim 2023/2024 obowiązują następujące wytyczne dotyczące wniosków o świadczenia dla studentów PW ( Pismo Prorektora ds Studenckich z dn. 15-09-2023)

 • termin składania wniosków o stypendia - do 16 października 2023r.
 • kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego od 1 października 2023r. - 1 294,40 pln.  

Postępowania odwoławcze 

Odwołania od decyzji WKS KNEiS należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w formie papierowej w Sekretariacie KNEiS. 

 

Poradnik stypendialny SSPW (edycja 2022)

Poradnik przygotowany przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej udostępniony został na stronie internetowej Biura Kanclerza PW. 

Komunikat II - 23/24

Opłaty - I rok studia niestacjonarne I i II stopnia

Prosimy o wniesienie opłat na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb:

 1. opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów do 29 września 2023 r. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty (podanie należy złożyć do 28 września – wnioski składane przez system USOSweb https://usosweb.usos.pw.edu.pl
 2. opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej)  Legitymacja jest wydawana po uiszczeniu opłaty w wysokości 22 zł.

Numer indywidualnego konta bankowego uzyskają Państwo po zalogowaniu się w systemie USOSWeb. Kwota do zapłaty dostępna jest w sekcji Dla studentów/ Rozliczenia/Naliczenia oczekujące  pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Informacje o  wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 znajdują się pod adresem Decyzja nr 118/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2023 r.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 znajduje się pod adresem Harmonogram zjazdów 

Komunikat I - 23/24

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 2 października 2023 r. (poniedziałek) zgodnie z planem zajęć dostępnym w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć), 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, lub na stronie internetowej KNEiS.

W dniu 3 października 2023 r. (wtorek) o godz. 11.00 zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 w PW Filia w Płocku odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024  (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Uwaga studenci przyjęci na  I rok studiów stacjonarnych I stopnia

W dniu 2 października 2023 r. (poniedziałek) obowiązuje poniższy harmonogram zajęć:

 • godz. 9.00 -  Wewnętrzna Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024  - Audytorium
 • godz. 10.00 – szkolenie przygotowujące do udziału w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik na odległość - Audytorium
 • godz. 11.00 – wykład z przedmiotu Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - Audytorium

Informacje dodatkowe:

 • Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl
 • Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację w dniu 2 października 2023 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adresdziekanat.knes@pw.edu.pl W treści email proszę podać numer albumu.
 • Do dnia 2 października 2023 r. należy dostarczyć do sekretariatu Kolegium(Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie KNEiS (tel.: 243672126, 24 3672140, 607 501 395,  e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl).

Uwaga studenci przyjęci na  I rok studiów stacjonarnych II stopnia

W dniu 2 października 2023 r. godz. 10.00 w Audytorium odbędzie się  szkolenie przygotowujące do udziału w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Pozostałe zajęcia w tym dniu odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym od 25.09.2023 r. w USOSweb lub pod adresem https://www.pw.plock.pl/index.php/Studenci/Sekretariat-KNEiS/Rozklady-zajec