Technologia chemiczna

chem napis

Specjalność:

> Technologia petrochemiczna (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

Absolwent drugiego stopnia studiów posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę i umiejętności w zakresie technologii chemicznej. Jest przygotowany do prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności, formułowania koncepcji chemicznej procesu, tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu, modernizacji procesu, rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Jest zaznajomiony z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Ma ukształtowane umiejętności inżynierskie i menedżerskie oraz umiejętność algorytmicznego spojrzenia na rozwiązywanie problemów. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kształcenie na studiach drugiego stopnia odbywa się w specjalności technologia petrochemiczna.

Absolwent dzięki zajęciom prowadzonym przez specjalistów z przemysłu oraz wizytom studialnym w przemysłowych zakładach chemicznych nabiera specyficznych umiejętności praktycznych, które absolwent zwykle nabywa dopiero na stażu zawodowym. Większość tematów realizowanych prac dyplomowych związana jest z przemysłem rafineryjno-petrochemicznym i tworzyw sztucznych - studenci uczestniczą w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów technologicznych.

Przemysł przerobu ropy naftowej, syntezy polimerów oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z zapleczem laboratoryjnym, badawczym i projektowym są głównymi odbiorcami absolwentów kierunku. Absolwenci znajdują również zatrudnienie w pokrewnych gałęziach gospodarki. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia absolwentom podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

chem foto