Inżynieria środowiska

iś napis

> Instalacje i sieci sanitarne (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prowadzone przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

W programie studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska przewidziano:

  • nowe formy kształcenia uwzględniające realizację części zajęć z uwzględnieniem pracy grupowej i rozwiązywaniem złożonych problemów projektowych/eksploatacyjnych,
  • zastosowanie technik kształcenia z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do modelowania informacji o budynku i instalacjach (Building Information Modeling),
  • zapoznanie z technologiami zdalnego dostępu do funkcjonujących instalacji i sieci, źródeł energii oraz systemów pomiarowych,
  • treści programowe z zakresu efektywności energetycznej, zmniejszenia energochłonności i zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych w związku z koniecznością odchodzenia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych i zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Absolwenci tego kierunku podejmują prace przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji i sieci sanitarnych, w służbach utrzymania ruchu systemów cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i sanitarnych w przedsiębiorstwach komunalnych i zakładach przemysłowych, a także w szkołach, uczelniach oraz administracji państwowej i samorządowej.