Zasady kwalifikacji

Przedstawione w artykule zasady kwalifikacji dotyczą kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia, zdających maturę po 2005 roku lub maturę IB. Zawarto tu również informacje o uprawnieniach przysługujących laureatom i finalistom niektórych olimpiad i konkursów.
Kandydaci na studia są klasyfikowani według zasad ustalanych w każdej uczelni przez jej Senat.
Podstawę do decyzji stanowią dla maturzystów szkół polskich i abiturientów z maturami IB wyniki egzaminów maturalnych. Na warunkach preferencyjnych, poza kolejnością, są przyjmowani laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów, zgodnie z zasadami podanymi dalej.

PUNKTY ZA PRZEDMIOT P I PUNKTY KWALIFIKACYJNE PK

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanego w formularzu zgłoszeniowym kierunku studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Pmat × Wmat + Pwyb × Wwyb + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Punkty za przedmiot zależą od tego czy egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym czy podstawowym. I tak:

  • P = liczba % z egzaminu na poziomie rozszerzonym, lub
  • P = połowa liczby % z egzaminu na poziomie podstawowym

Dla matur międzynarodowych IB obowiązuje przeliczenie ocen na punkty za przedmiot według zasady:

  • P = 100/7 razy ocena egzaminu na poziomie „High” lub
  • P = 50/7 razy ocena z egzaminu na poziomie „Standard”

Maksymalna liczba PK wynosi zawsze 225. Do obliczania PK, punkty za przedmioty są brane z odpowiednimi współczynnikami.

Tabela współczynników wagowych dla kierunków prowadzonych na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Przedmioty →

↓ Kierunki studiów

Mat Przedmiot do wyboru JO
Fiz Ch Inf Bio Geo WoS JP
Budownictwo 1 1 1 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25
Inżynieria środowiska 1 1 1 0,75 1 0,75 0,25 0,25
Mechanika i budowa maszyn 1 1 1 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25
Przemysłowe zastosowania informatyki 1 1 0,75 1 0,5 0,5 0,25 0,25
Technologia chemiczna 1 1 1 0,75 1 0,5 0,25 0,25
Ekonomia 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

[Mat – matematyka, Fiz – fizyka, Ch – chemia, Inf – informatyka, Bio – biologia, Geo – geografia, WoS – wiedza o społeczeństwie, JP – język polski, JO – język obcy]

Kierunki studiów oraz zawody dla których, w procesie obliczania punktów kwalifikacyjnych, mogą być uwzględniane oceny z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika
Nazwa kierunku studiowania Nazwa zawodu (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 lutego 2012 r., z późn. zmianami) Symbol cyfrowy zawodu W - współczynnik wagowy dla oceny z kwalifikacji zawodowych
Budownictwo  Technik budownictwa 311204 0,75
Technik drogownictwa 311206 0,75
Technik urządzeń sanitarnych 311209 0,75
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 0,75
Technik renowacji elementów architektury 311210 0,75
Technik budowy dróg 311216 0,75
Technik inżynierii sanitarnej 311218 0,75
Technik budownictwa wodnego 311205 0,75
Inżynieria środowiska Technik gazownictwa 311913 0,75
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 0,75
Technik urządzeń sanitarnych 311209 0,75
Technik inżynierii sanitarnej 311218 0,75
Technik budownictwa wodnego 311205 0,75
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929 0,75
Mechanika i budowa maszyn Technik automatyk 311909 0,5
Technik budownictwa okrętowego 311910 0,75
Technik elektronik 311408 0,5
Technik elektryk 311303 0,5
Technik energetyk 311307 0,5
Technik informatyk 351203 0,5
Technik urządzeń dźwigowych 311940 0,5
Technik mechanik 311504 0,75
Technik mechanik okrętowy 315105 0,75
Technik budowy jednostek pływających 311942 0,5
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 0,75
Technik mechatronik 311410 0,75
Technik pojazdów samochodowych 311513 0,75
Technik pojazdów kolejowych 311518 0,75
Technik transportu drogowego 311927 0,5
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 0,5
Technologia chemiczna Technik technologii chemicznej 311603 0,75
Technik analityk 311103 0,75
Przemysłowe zastosowania informatyki Technik automatyk 3119091 1
Technik elektroniki i informatyki medycznej 3114111 1
Technik informatyk 351203 1
Technik mechatronik 311410 1
Technik programista 351406 1
Technik teleinformatyk 351103 1
Technik telekomunikacji 352203 1
Ekonomia Technik ekonomista 331403 0,75
Technik handlowiec 522305 0,75
Technik rachunkowości 431103 0,75

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE LAUREATOM I FINALISTOM NIEKTÓRYCH OLIMPIAD ORAZ KONKURSÓW

Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ubiegają się o przyjęcie na studia po raz pierwszy i są laureatami lub finalistami określonych olimpiad, konkursów lub turniejów, zostanie przyznana liczba punktów PK = 225 lub z odpowiedniego przedmiotu, uwzględnionego w tej procedurze, zostanie im przyznana liczba punktów P = 100.

Kandydaci, którzy mają określone osiągnięcia w olimpiadach, konkursach czy turniejach, uwzględnianych w procedurze kwalifikacyjnej w PW i chcą z nich skorzystać, muszą w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego uzupełnić specjalne pola (w postaci list rozwijanych) dotyczące tych osiągnięć. Zgłoszenie to zostanie zaakceptowane po załączeniu poprzez odpowiednią zakładkę na IKR kopii właściwego zaświadczenia lub dyplomu.

Jeżeli kandydat zarejestrował się zarówno na studia w Warszawie jak i w Płocku, to musi dostarczyć wyżej wymienione dokumenty z wyraźnym podaniem obu otrzymanych numerów kandydata.

Niedostarczenie dokumentów w podanych terminach spowoduje nieuznanie ich w procesie kwalifikacji i nienaliczenie odpowiednich punktów kwalifikacyjnych.

W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia, oryginały dyplomów/zaświadczeń należy przedstawić wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w trakcie składania dokumentacji.

Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów 2024/2025

Na studia w Politechnice Warszawskiej w Płocku, na wybrane kierunki, poza procedurą kwalifikacyjną mogą być przyjęci finaliści i laureaci następujących konkursów lub olimpiad:
Konkurs lub olimpiada B MiBM TCh E PZI
Olimpiada: Astronomiczna, Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Geograficzna, Informatyczna, Matematyczna oraz Wiedzy Technicznej (laureaci i finaliści) + + + + + +
Olimpiada: Lingwistyki Matematycznej, Filozoficzna, Innowacji Technicznych i Wynalazczości (laureaci) + + + + + +
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (laureaci) + + + + + +
Olimpiada: Przedsiębiorczości oraz Wiedzy Ekonomicznej (laureaci oraz finaliści)         +  
Olimpiada Statystyczna         + +
Olimpiada: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka oraz Wiedzy o Unii Europejskiej (laureaci oraz finaliści)         +  
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (laureaci oraz finaliści)   +        
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (laureaci oraz finaliści)   +        
Olimpiada Techniki Samochodowej (laureaci oraz finaliści)     +      
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (laureaci eliminacji krajowych) + + + + +  
Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny (laureaci oraz finaliści)     +      
Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza (laureaci oraz finaliści)       +    
Konkurs Chemiczny PW (laureaci)       +    
Konkurs Matematyczny PW (laureaci) +       + +
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny CONTINUUM (laureaci i finaliści) + + + + + +
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości PW (laureaci)         +  
[B - budownictwo, IŚ - inżynieria środowiska, MiBM - mechanika i budowa maszyn, TCh - technologia chemiczna, E - Ekonomia, PZI - Przemysłowe zastosowania informatyki]

W procedurze kwalifikacyjnej maksymalną liczbę punktów z odpowiedniego przedmiotu, bez względu na ocenę maturalną z tego przedmiotu, mogą uzyskać:
• laureaci i finaliści Turnieju Młodych Fizyków – z fizyki,
• laureaci konkursu ,,Fizyczne ścieżki’’ w kategorii dla szkół ponadpodstawowych – z fizyki,
• laureaci i wyróżnieni finaliści konkursów: Chemicznego; Fizycznego i Matematycznego; organizowanych przez wydziały Politechniki Warszawskiej – z przedmiotu związanego z konkursem,
• laureaci olimpiad językowych,
• wyróżnieni finaliści konkursu Biotechnologicznego PW – z chemii i biologii.

Wymienione uprawnienia przysługują kandydatom na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady lub oryginału dyplomu wydanego przez Komitet Główny Olimpiady, Turnieju lub Konkursu.

Pełna lista turniejów, konkursów i olimpiad dostępna jest tutaj.