Wymagane dokumenty

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zostaną zaproszeni do terminowego złożenia następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IRK informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
  • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
  • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
  • certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku polskim, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy Pjo=100 pkt. ); lista uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj,
  • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania  takiego dokumentu.

Wzór upoważnienia dla osoby dostarczającej dokumenty w imieniu kandydata:

Wzór zgody rodziców w przypadku niepełnoletniego kandydata: