Opłaty

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Wyjątek dla studiów stacjonarnych stanowi:

  • opłata pobrana od maturzystów z roku 2024, którzy dokonali wpłat przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego i tego egzaminu nie zdali, podstawę zwrotu opłaty stanowi zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o niezdaniu egzaminu,
  • aplikowanie na kierunek, który nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych kandydatów,
  • wstrzymanie przez kandydata płatności tj. nieprzypisywanie zapłaconej kwoty do kierunku studiów ze swojego formularza.

UWAGA: W przypadku gdy kandydat wniósł opłaty rekrutacyjne zarówno w konkursie na studia prowadzone w Warszawie (z wyłączeniem kierunku Architektura) jak i w konkursie na studia prowadzone w Płocku może się on ubiegać o zwrot jednej z tych opłat. Warunkiem koniecznym zwrotu jest rozpoczęcie studiów stacjonarnych I stopnia tylko na jednym z kierunków, na które kandydat aplikował (na PW w Płocku lub Warszawie).

Podanie o zwrot dokonanej opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć osobiście do Biura ds. Przyjęć na Studia, przesłać za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl. W piśmie należy podać przyczynę zwrotu wpłaty wraz z numerem kandydata i numerem rachunku bankowego, na który trzeba dokonać zwrotu. Należy załączyć również potwierdzenie dokonania wpłaty.